Categorieën
Coronavirus

Wekelijkse Update #4

Broeksterwâld, zaterdag 4 april 2020

Broers en zussen van de Petrusgemeente, jongeren en ouderen,

Gemeente (mee-) leven

Iedere zondag is er rond 11.00 uur een Beam kerkdienst (EO). Nu we voorlopig onze kerkdiensten moeten missen, is dit (zeker voor gezinnen met kinderen) een aanrader! Op 22 maart hield Jurjen ten Brinke een meditatie over Hebreeën 12: 1 en 2. Toen Jurjen jaren geleden motorrijles ontving, werd hij bij het maken van bochten door zijn rijinstructeur er steeds op gewezen, dat hij moest kijken! Kijken naar de plek waar hij naartoe wilde. In de bocht moet je niet kijken naar je kilometerteller, de bomen of lantaarnpaal langs de weg of de strepen op de weg. Nee in een bocht moet je kijken naar de plek, waar je naartoe wilt en als je dat doet trekt de motor je bijna automatisch door de bocht. Jurjen trok uit dit voorbeeld een belangrijke geestelijke les. Wij zijn vaak gewend (ook als Christenen) om te kijken naar de omstandigheden waarin we verkeren. Zeker in deze tijd kan het Coronavirus en alles wat daarmee samenhangt ons beheersen. We kunnen in de greep raken van alles wat de media ons te vertellen hebben en de ontwikkelingen de hele dag op de voet volgen. We kunnen in de greep raken van onze omstandigheden. Natuurlijk kunnen we ons ook in deze tijd in hele moeilijke omstandigheden bevinden. Verstoken van alle contact doordat je je in een verpleeghuis of instelling bevindt, werken onder moeilijke omstandigheden in een ziekenhuis of ……..vult u of vul jij maar in. Hoe houd je vol? De Bijbel zegt hier iets over in bijvoorbeeld Hebreeën 12: 1 en 2: “Nu wij door zo’n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten ook wij de last van de zonde, waarin wij steeds weer verstrikt raken, van ons afwerpen en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof: denkend aan de vreugde die voor Hem in het verschiet lag, liet Hij zich niet afschrikken door de schande van het kruis. Hij hield stand en nam plaats aan de rechterzijde van de troon van God”. Als Christenen mogen we een duidelijk einddoel voor ogen houden. Jezus liet zich niet verlammen, verstikken door de omstandigheden. Hebreeën 12 spreekt van geloofsgetuigen, die ons omringen en ons aanmoedigen. Zo mogen Mozes, Jozef, Paulus en misschien wel dat familielid dat je hebt gekend ons tot voorbeeld zijn om ook in moeilijke omstandigheden, met vallen en opstaan, de wedstrijd te lopen. Gericht op de toekomst; gericht op Jezus! Hij heeft de wedstrijd al gelopen. Daarom mogen we verder kijken dan dit moment, verder kijken dan dit leven. Er is meer. Er is een toekomst met God; de ontmoeting met God en het leven met Hem. Weet waarnaar je op weg bent en kijk naar wat Hij voor ons heeft gedaan. Dan mogen we, ondanks de omstandigheden van dit moment, gezegende Paasdagen ontvangen!

Meerdere gemeenteleden hebben te maken met moeilijke omstandigheden. Enkelen worden hier genoemd. Daarnaast zijn er ook gemeenteleden of mensen in onze familie- of kennissenkring, die hier niet bij name worden genoemd, maar eveneens te maken hebben met (ernstige) ziekte of te maken hebben met eenzaamheid. Hen allen wensen we de nabijheid van onze Hemels vader toe. We denken daarbij ook aan hen, die kort of langer geleden afscheid hebben genomen van een geliefde. 

Pietje van der Zwaag-Adema moest woensdag 1 april een operatie ondergaan. De operatie is goed verlopen en Pietje is inmiddels weer thuis. Samen met Wijbe is zij God dankbaar voor het verloop van de operatie. De komende weken zal duidelijkheid komen over de vervolgbehandeling (Kavelwei 31, 9108 MC, Broeksterwâld).

Tine Rozema-Hoekstra kreeg in januari een herseninfarct. Na een ziekenhuisopname volgde een revalidatie in Bolsward. De revalidatie gaf weinig vooruitgang in haar situatie. Het was daarom nodig dat zij opnieuw verhuisde. Zij woont nu in Balk, waar bezoek op dit moment niet mogelijk is (Jelle Meineszhof, Jelle Meineszhofleane 47, kamer C1, 8561 CV Balk).

Ook Harm en Djoke Postema beleven een moeilijke tijd. De moeder van Rieneke was ernstig ziek ten gevolge van een Corona besmetting en afgelopen vrijdag is zij aan de gevolgen hiervan overleden. In verband met besmettingsgevaar was afscheid nemen voor Harm en Djoke niet mogelijk en is er alleen “op afstand” contact met de familie. We denken aan Harm en Djoke en aan de familie Van de Meer en bidden hen allen Gods nabijheid toe.

In de vorige nieuwsbrief werd ook de ziekenhuisopname van ds. Arrie Mak genoemd. Arrie bleek ernstige gevolgen te ondervinden van een Corona besmetting. Inmiddels lijkt zijn gezondheidstoestand iets te verbeteren en is hij vanuit het ziekenhuis naar een buurtzorgpension verplaatst. Enige ondersteuning met zuurstof blijkt nog steeds nodig. Ook de andere gezinsleden Mak ondervinden nog steeds de gevolgen van de Corona Besmetting (Ameidestraat 64, 2729 AT Zoetermeer).

Laten we bidden voor- en meeleven met hen die hier zijn genoemd, maar ook meeleven met anderen, die ons gebed en onze aandacht nodig hebben. 

Online diensten

Zondag zal er via de website van onze kerk een korte dienst worden uitgezonden. De dienst wordt om 9.30 uur online gezet en is op elk moment dat u dat wilt te volgen. Voor de gemeenteleden die gebruik maken van kerkradio zal de dienst ook gewoon te volgen zijn met de ontvanger die zij in bruikleen hebben. Naast een geluidsopname is er ook een video van de dienst via de website te volgen. Voor de kinderen is er een kindermoment dat eveneens via de website te volgen is, compleet met een mooi knutselwerk. 

Vanaf zondag zal er elke dag een korte meditatie zijn die via de website zal worden gedeeld. Op deze manier hopen wij als gemeente samen Pasen te kunnen vieren nu het niet mogelijk is om dit in onze kerk te doen. Gelukkig hebben wij dominee Soeters bereid gevonden om ons hierin bij te staan en de diensten te leiden. Tijdens de stille week voor pasen ontvangt u elke middag een nieuwsbrief met daarin de liturgie en een link naar de korte overdenking in uw mailbox!

Gevolgen voor ons gemeentelijk leven

Welke gevolgen hebben de genomen kerkenraadsbesluiten voor de praktijk: 

 Algemeen

  • We volgen de richtlijnen en instructies van de rijksoverheid, dit betekent o.a. dat de kerkdiensten tot en met zondag 26 april komen te vervallen.
  • We nemen proactief maatregelen ter voorkoming van verdere verspreiding van het virus.

Tijdsduur

Onderstaande maatregelen gelden in ieder geval tot en met maandag 27 april, of zolang de rijksoverheid aangeeft.

Erediensten

De kerkenraad wijst u op de mogelijkheden bij de landelijke en regionale radio- en TV zenders -waarop een groot aanbod is- om een dienst te volgen. Op RTVNOF (zowel via de kabel en op internet) kunt u diensten uit de regio volgen. Daarnaast verzorgt dominee Ton van der Wekken elke zaterdag een meditatie met gebed als afsluiting. Deze meditaties zijn ook op de website kerkomroep.nl  te vinden.  Zolang kerkdiensten niet mogelijk zijn zal ds. Van der Wekken elke zaterdag om 19.00 uur live een nieuwe meditatie houden, die ook achteraf te beluisteren is.

Collecten

We doen vrijmoedig een beroep op u en jullie om bewust te geven, omdat we inkomsten uit collecten missen. Door een bankoverschrijving kan er een bijdrage worden geleverd. Onze vaste lasten gaan gewoon door en we willen zeker in deze tijd hulp blijven verlenen aan anderen die het hard nodig hebben. Hierbij kan de gemeente de inkomsten uit de collecten niet missen. 

Pastoraat

Regulier pastoraat zoals huisbezoeken en contact bezoeken wordt uitgesteld;

Regulier ouderenpastoraat wordt zoveel mogelijk telefonisch gedaan. U kunt dominee Soeters ook bellen indien u daar de behoefte toe voelt, zijn nummer is 058-2060299.

Voor pastoraat in dringende situaties (waaronder ernstige ziekte, dringende psychische- of geestelijke nood) zijn de wijkouderlingen en ds. Soeters  beschikbaar voor bezoek en pastorale begeleiding, in overleg met artsen en familie;

Voor onze ouderen is een tijd aangebroken van zorgen en mogelijk ook eenzaamheid. Laten we aan hen denken en dat laten blijken door regelmatig een kaartje of briefje te sturen, of een telefoontje om te vragen hoe het gaat. Ook rond verjaardagen van onze ouderen, zoals die in de Wegwijzer worden gepubliceerd, wordt een kaartje zeer op prijs gesteld.

Diaconaat

Als gemeente hebben wij altijd rond leden gestaan die door ziekte of ouderdom niet meer in staat waren om dagelijkse zaken te verzorgen. Op die naastenliefde doen wij ook nu een beroep, en daarbij is de hulp van onze jongeren ook heel belangrijk. Zij kunnen bijvoorbeeld helpen door voor ouderen boodschappen en/of medicijnen te halen.

Hebt u hulp nodig? Neem dan zonder schroom contact op met een diaken.

Activiteiten

We hebben op basis van de adviezen van de overheid ten aanzien van onder andere het beperken van sociale contacten (zeker in de risicogroep) er voor gekozen om alle groepsactiviteiten binnen de Petrus gemeente te laten vervallen. Dit zijn dus de activiteiten waar 2 of meer mensen bij elkaar komen.

Dit voorkomt ook dat iedereen zelf een afweging moet maken op een gebied waar onze kennis tekort schiet. Voor nu is het veiliger om ons hier aan te houden. We nemen deze stap niet uit paniek of omdat we bang zijn maar uit voorzichtigheid.  Omdat we de opdracht hebben om op onszelf en anderen te passen en we doen dit in het volste vertrouwen op onze Hemels Vader dat Hij (ooit) de dingen weer goed zal maken.

Bloemengroet en verjaardagsfonds

De bloemengroet kan op dit moment niet worden gedaan. Zodra de diensten weer worden gehouden en het veilig is om de boeketten bij de gemeenteleden te brengen wordt dit hervat. Dan krijgen ook de gemeenteleden die tijdens deze periode jarig zijn geweest alsnog een boeket.

Ook het verjaardagsfonds zal pas worden hervat zodra het veilig is om te doen. Ook hiervoor geldt dat er verder wordt gegaan waar nu is gestopt.

Verdere ontwikkelingen

De situatie is aan constante verandering onderhevig en de horizon is op dit moment kort. Niemand kan verder in de tijd zien en weten hoe onze wereld er over een week uitziet. Daarom probeert de kerkenraad om elke week een nieuwsbrief te verzenden. Om iedereen zo snel mogelijk te informeren vragen we aan wie een e-mailadres heeft en zich nog niet heeft aangemeld voor de mailinglijst van onze gemeente om dit alsnog te doen. Stuur een e-mail naar scriba@cgkpetrus.nl met de zin: ‘Ja, ik wil op de maillijst van de Petrusgemeente.’

Hiernaast houden we onze website actueel. Kijk voor het laatste nieuws op www.cgkpetrus.nl. Mocht je een account hebben op Facebook, dan raden we je aan om ons te volgen om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen (niet alleen over het coronavirus).

Verjaardagen in de komende week

 10 apr           J. van der Ploeg-Haarsma

                      Haaijehoeke 39

                      9108 MR Broeksterwâld

                      Tel.nr.  0511-423707                          67 jaar

Tot slot

Zijn er vragen? Neem contact op met uw/jouw wijkouderling. Het moderamen van onze gemeente komt wekelijks op woensdagavond bij elkaar om de laatste ontwikkelingen te bespreken.

 We bidden iedereen Gods zegen en nabijheid toe in deze onzekere tijden.

 De kerkenraad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *