Over CGK Petrus

Wij zijn een kerkelijke gemeente in het dorp Broeksterwâld, met als naam: Petrusgemeente. Onze gemeente telt ruim 300 leden en we behoren tot de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) in Nederland.

 

Elke zondag komen we een of twee keer bij elkaar om naar Gods Woord te luisteren. Naast de reguliere diensten kennen we bijzondere diensten, zoals themadiensten (waaraan de jeugd meewerkt), kerk-, school- en gezinsdiensten en diensten voor mensen met een beperking.

 

Door de week ontmoeten jongeren en ouderen elkaar op kringen en clubs. De meeste leden wonen in de gemeente Dantumadiel, vooral in de dorpen Broeksterwâld, De Falom en Damwâld.

 

U bent altijd van harte welkom in onze diensten! Voor de laatste informatie kunt u zich inschrijven voor de nieuwsbrief via scriba@cgkpetrus.nl

Wat geloven wij

De Bijbel is voor ons het Woord van God. De Apostolische geloofsbelijdenis geeft een goede samenvatting van wat wij geloven:

 

 • Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde.
 • En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Here;
 • die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;
 • die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel;
 • op de derde dag opgestaan uit de doden;
 • opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader;
 • vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden.
 • Ik geloof in de Heilige Geest.
 • Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen;
 • vergeving van de zonden;
 • opstanding van het vlees;
 • en een eeuwig leven.
Sfeerfoto van kerk