Maatschappelijk

In vroegere tijden zorgden diakenen ervoor dat geld, goederen, voedsel en kleding evenredig werden verdeeld onder met name hulpbehoevende gemeenteleden. Tot het begin van de vorige eeuw was de diaconie er vooral voor de ondersteuning van gemeenteleden met financiële nood. Door allerlei sociale voorzieningen en sociale verzekeringen, zoals de WW en AOW, nam de overheid die taak over. De verzorgingsstaat was een feit. Tegenwoordig zien we dat de regering veel taken via de PGB en WMO naar burgerlijke gemeenten doorschuift.
Door het verzamelen van informatie, overleg met andere diaconieën en het bijwonen van voorlichtingsbijeenkomsten probeert de diaconie op de hoogte te blijven van de meest recente ontwikkelingen. Hierdoor kunnen we zonodig advies geven bij sociaal-maatschappelijke problemen van gemeenteleden. Daarnaast verstrekt de diaconie jaarlijks een folder van de burgerlijke gemeente aan de gemeenteleden. Deze folder geeft informatie over de steun die de burgerlijke gemeente op sociaal en financieel gebied kan geven.

Sponsorkinderen


Via de stichting Woord en Daad is de diaconie sponsor van twee kinderen in India: Parsana Kumari Parisha en Shirisha E Erupula, die respectievelijk zijn geboren op 23 september 1997 en 6 sept 2003. Mede door onze financiële sponsoring ontvangen deze kinderen christelijk onderwijs, dagelijks eten, kleding en eventueel medische zorg.

Gemeentelijke activiteiten

De diaconie organiseert het jaarlijkse uitstapje voor de ouderen 70+ en – samen met de zusterkring – de kerstviering voor ouderen en alleenstaanden vanaf 60 jaar. Ook participeren wij met de jeugd in de opzet en uitwerking van de jaarlijkse diaconale voorjaarsactie. Daarnaast bestaan de taken van de diaconie uit: collecteren, tellen van de collectegelden, bestemmingen voor (diaconale) collecten bepalen, huisbezoeken, vergaderen met en afzonderlijk van de andere kerkenraadsleden en wat eventueel verder onder onze aandacht komt of wordt gebracht, dienstbaar aan Hem, Die als Dienaar op aarde kwam