Categorieën
Coronavirus

Wekelijkse update #3

Broeksterwald, zaterdag 28 maart 2020

Broers en zussen van de Petrusgemeente, jongeren en ouderen,

Tijd voor gebed

Inmiddels staan we voor de derde zondag dat gemeenten niet kunnen samenkomen in het huis van onze Schepper. De regering hoopt dat vanaf dit weekend langzaam de resultaten te zien zullen zijn van de maatregelen die zijn genomen. Als burgers kunnen we alleen maar deze maatregelen serieus nemen en  ernaar handelen. De kerkenraad roept iedereen ook op om dit te doen, niet alleen voor jezelf, maar zeker ook voor de groep kwetsbaren in onze samenleving. En wat te denken van de mensen die in de ziekenhuizen te maken krijgen met de stroom patiënten waarvan een groot deel ernstig ziek is of zelfs komt te overlijden. Laten we samen dan ook bidden voor de mensen die door dit verschrikkelijke virus zijn getroffen. In onze gebeden mogen we het zorgpersoneel dan ook zeker niet vergeten, want wat zij op dit moment moeten doormaken is meer dan een mens normaal gesproken kan dragen. Maar in deze crisis mogen we ook niet vergeten dat er ook mensen zijn die nu in spanning zitten te wachten omdat voor hun behandeling op dit moment geen ruimte is, die onzekerheid kan ook zeker zorgen voor veel stress en ongerustheid.

Voor zuster Pietje van der Zwaag-Adema en haar gezin is het ook een spannende tijd, bij het borstonderzoek zijn er tumoren geconstateerd. De operatie zal als de situatie niet veranderd aanstaande woensdag worden uitgevoerd, waarna er ook nog bestralingen moeten volgen. Wij vragen aan onze Heiland dat Hij Pietje en haar gezin nabij wil zijn in deze moeilijke tijd. 

In de afgelopen dagen bereikte vanuit Zoetermeer ons het bericht dat het gezin Mak is getroffen door het coronavirus. Benjamin werkt daar inmiddels bij de Mc Donalds, en is daar besmet geraakt met het virus. Het hele gezin is getroffen, maar dominee Arrie is het zwaarst getroffen en moest zelfs opgenomen geworden in het ziekenhuis. Hij is inmiddels weer thuis bij zijn gezin, maar niet omdat hij is opgeknapt, maar omdat er in het ziekenhuis plaats moest worden gemaakt voor een patiënt die er nog slechter aan toe was. Ook het gezin Mak verdiend aandacht in onze gebeden, net als de situatie dat er geen plek is in de ziekenhuizen dat er plek en middelen zijn die nodig zijn om de mensen te verzorgen die dit nodig hebben.

In vertrouwen leven

Als kerkenraad willen we in  deze brief met u en jullie delen wat ons staande mag houden en wat voor besluiten we hebben genomen voor de komende tijd met het oog op ons hele gemeentelijke leven.

God is voor ons een veilige schuilplaats,

een betrouwbare hulp in nood.

Daarom vrezen wij niet, al wankelt de aarde

en storten de bergen in het diepst van de zee.

Dit zijn de eerste verzen van Psalm 46. Psalmen hebben altijd een zegen in zich, en Psalm 46 gaat eigenlijk over het woord “Vertrouwen”. In tijden als deze is het met de continu doorgaande stroom aan berichten waaruit blijkt dat de mensheid steeds meer met de rug tegen de muur komt te staan dat het best lastig is om vertrouwen te houden. De zinnen die duizenden jaren geleden zijn geschreven geven precies aan wat ons nu bezighoudt. De aarde wankelt. De bergen storten in het diepst van de zee. Hoge golven slaan over ons heen. Volken roeren zich. Rijken storten ineen. De aarde siddert. Wereldwijde onrust. Een minuscuul virus heeft inmiddels de hele wereld stil gezet, het blijkt maar eens te meer dat wij helemaal geen enkele controle hebben op wat in en rondom ons gebeurt.  En toch is dat niet helemaal waar, want wij kunnen zeker wel wat doen. Je kunt je hart richten op God, en dat hoeft helemaal niet met veel woorden, een simpel U bent God of Here God help ons is al meer dan voldoende. Hij zal ons dan niet alleen laten.

Gevolgen voor ons gemeentelijk leven

Wat heeft dit voor gevolgen voor de praktijk. Als kerkenraad hebben we de volgende besluiten genomen.

 Algemeen

  • We volgen de richtlijnen en instructies van de rijksoverheid, dit betekend o.a. dat de kerkdiensten tot en met zondag 12 april komen te vervallen.
  • We nemen proactief maatregelen ter voorkoming van verdere verspreiding van het virus.

Tijdsduur

Onderstaande maatregelen gelden in ieder geval tot en met maandag 12 april, of zolang de rijksoverheid aangeeft.

Erediensten

De kerkenraad wijst u op de mogelijkheden bij de landelijke en regionale radio en TV zenders waarop een groot aanbod is om een dienst te volgen. Op RTVNOF (zowel via de kabel en op internet) kunt u diensten uit de regio volgen. Daarnaast verzorgt dominee Ton van der Wekken elke zaterdag een meditatie met een gebed als afsluiting. Deze meditaties zijn ook op de website kerkomroep.nl  te vinden.  Zolang kerkdiensten niet mogelijk zijn zal ds. van der Wekken elke zaterdag om 19:00 live een nieuwe meditatie houden, die ook achteraf te beluisteren is.

Collecten

We doen vrijmoedig een beroep op u en jullie om bewust te geven, omdat we inkomsten uit collecten missen. Door een bankoverschrijving kan er een bijdrage worden geleverd. Onze vast lasten gaan gewoon door en we willen zeker in deze tijd hulp blijven verlenen aan anderen die het zo hard nodig hebben, hierbij kan de gemeente de inkomsten uit de collecten niet missen. 

Pastoraat

Regulier pastoraat zoals huisbezoeken en contactbezoeken wordt uitgesteld;

Regulier ouderenpastoraat wordt zoveel mogelijk telefonisch gedaan. U kunt dominee Soeters ook bellen indien u daar de behoefte toe voelt, zijn nummer is bij de voorzitter of scriba op te vragen.

Voor pastoraat in dringende situaties (waaronder ernstige ziekte, dringende psychische- of geestelijke nood) zijn de wijkouderlingen en ds. Soeters  beschikbaar voor bezoek en pastorale begeleiding, in overleg met artsen en familie;

Voor onze ouderen is een tijd aangebroken van zorgen en mogelijk ook eenzaamheid. Laten we aan hen denken en dat laten blijken door regelmatig een kaartje of briefje te sturen, of een telefoontje om te vragen hoe het gaat. Ook rond verjaardagen van onze ouderen, zoals die in de Wegwijzer worden gepubliceerd, wordt een kaartje zeer op prijs gesteld.

Diaconaat

Als gemeente hebben wij altijd rond leden gestaan die door ziekte of ouderdom niet meer in staat waren om dagelijkse zaken te verzorgen. Op die naastenliefde doen wij ook nu een beroep, en daarbij is de hulp van onze jongeren ook heel belangrijk. Zij kunnen bijvoorbeeld helpen door voor ouderen boodschappen en/of medicijnen te halen zodat daar geen onnodig leed wordt veroorzaakt. 

Hebt u hulp nodig? Neem dan zonder schroom contact op met een diaken.

Activiteiten

We hebben op basis van de adviezen van de overheid ten aanzien van onder andere het beperken van sociale contacten (zeker in de risicogroep) er voor gekozen om ALLE groepsactiviteiten binnen de Petrus gemeente te laten vervallen. Dit zijn dus de activiteiten waar 2 of meer mensen bij elkaar komen. Speciaal noemen wij hierbij de potgrondactie die dit jaar niet zal kunnen worden gehouden.  Speciaal noemen wij hierbij de potgrondactie die dit jaar niet zal kunnen worden gehouden.  

Dit voorkomt ook dat iedereen zelf een afweging moet maken op een gebied waar onze kennis te kort schiet. Voor nu is het veiliger om ons hier aan te houden. We nemen deze stap niet uit paniek of omdat we bang zijn maar uit voorzichtigheid.  Omdat we de opdracht hebben om op onszelf en anderen te passen en we doen dit in het volste vertrouwen op onze Hemels Vader dat Hij (ooit) de dingen weer goed zal maken.

Bloemengroet en verjaardagsfonds

De bloemengroet kan op dit moment niet worden gedaan, maar zodra de diensten weer worden hervat, en het veilig is om de mooie boeketten bij de gemeenteleden te brengen wordt dit hervat, en krijgen ook de gemeenteleden die tijdens deze afsluiting jarig zijn geweest alsnog een mooi boeket.

Ook het verjaardagsfonds zal pas worden hervat zodra het veilig is om te doen, en ook hiervoor geldt dat er verder wordt gegaan waar nu is gestopt.

Verdere ontwikkelingen

De situatie is aan constante verandering onderhevig, en de horizon is op dit moment kort. Niemand kan verder in de tijd zien en weten hoe onze wereld er over een week uitziet. Daarom probeert de kerkenraad om elke week een nieuwsbrief te verzenden. Om iedereen zo snel mogelijk te informeren vragen we aan wie een e-mailadres heeft en zich nog niet heeft aangemeld voor de mailinglijst van onze gemeente,  dit alsnog te doen. Stuur een e-mail naar scriba@cgkpetrus.nl met de zin: ‘Ja, ik wil op de maillijst van de Petrusgemeente.’

Hiernaast houden we onze website actueel. Kijk voor het laatste nieuws op www.cgkpetrus.nl, en mocht je een account hebben op Facebook, dan raden we je aan om ons te volgen om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen (niet alleen over het coronavirus).

Tot slot

Zijn er vragen? Neem contact op met uw/jouw wijkouderling.

Het moderamen komt elke woensdagavond bijeen om de laatste ontwikkelingen te bespreken.

 We bidden iedereen Gods zegen en nabijheid toe in deze onzekere tijden.

de kerkenraad

Categorieën
Coronavirus

Wekelijkse update #2

Broeksterwald, zaterdag 21 maart 2020

Broers en zussen van de Petrusgemeente, jongeren en ouderen,

Tijd voor gebed

Het zijn bijzondere tijden. Binnen enkele weken staat de wereld op z’n kop vanwege een virus dat nog steeds om zich heen grijpt en dat nog geen vaccin kent. Elk nieuwsbulletin vertelt ons uitvoerig over nieuwe ontwikkelingen in ons land en elders in de wereld.  We kunnen niet overzien wat de uitbreiding van dit virus betekent. Maar het is duidelijk dat het ingrijpende gevolgen voor de hele samenleving heeft en daarmee ook voor ons als Petrusgemeente. Met elkaar staan we voor de verantwoordelijkheid om te doen wat we kunnen om dit virus beheersbaar te houden.  Vanuit het gebod van de liefde tot onze naaste is het van groot belang dat we er alles aan doen om kwetsbare mensen te beschermen. Tegelijk beseffen we dat dit virus al vele slachtoffers heeft gemaakt, niet alleen in Azië, maar ook in Europa, en in ons eigen land. Laten we bidden om herstel van degenen die ziek zijn en om bemoediging en kracht voor hen die geliefden hebben verloren.

In vertrouwen leven

Als kerkenraad willen we in  deze brief met u en jullie delen wat ons staande mag houden en wat voor besluiten we hebben genomen voor de komende tijd met het oog op ons hele gemeentelijke leven.

De HEER is mijn licht, mijn behoud, wie zou ik vrezen?

Bij de HEER is mijn leven veilig,

Voor wie zou ik bang zijn?

Zo begint Psalm 27. In dat vertrouwen mogen we denken en doen. Ons leven ligt in de handen van de Here die ons persoonlijk leven door en door kent, die weet wat we meemaken en wat er in ons hart omgaat. Wij mogen ook samen als gemeente geloven in Hem die trouw is en die nooit laat varen wat Zijn hand begon. Hij laat weten: Ik zal er zijn. Wat een voorrecht om vanuit dat geloof te leven en te werken. Elke eredienst beginnen we ermee om zo onze verwachting van Hem uit te spreken. 

Lange tijd konden we ongehinderd naar de kerk gaan en tal van andere activiteiten in en vanuit de kerk meemaken. We vonden steeds weer woorden om tegen de Here God te zeggen:  ‘Dank U, Here, dat U zo goed voor ons bent, dat we in vrijheid kunnen samenkomen en samen zoveel mogen doen.’

Dat ging soms met een zekere vanzelfsprekendheid, maar dat was het natuurlijk niet. Daar waren we ook van doordrongen.  De komende weken (mogelijk maanden?) zullen we op een andere manier kerk moeten zijn. Er zal niet of veel minder gelegenheid zijn om elkaar te ontmoeten. Deze tijd vraagt erom dat we ook onze verbondenheid met elkaar in Jezus Christus anders invullen.  

Met dankbaarheid zien we allerlei initiatieven om invulling te geven aan de voortgang van ons gemeentelijke leven.  Er is veel gebed en er wordt ondanks de fysieke afstand veel gedeeld met elkaar. Behalve dat we aan het begin van de diensten uitspreken van Wie onze verwachting is, klinkt daar ook de groet: Genade is er voor u en voor jullie en vrede, van God, de Vader, en van onze Here Jezus Christus, in de eenheid met de Heilige Geest. Zo laat God met genade zijn uitgestoken handen zien, zonder dat we er vanuit onszelf aanspraak op kunnen maken en gunt Hij ons vrede, een leven in een ongestoorde verhouding met Hem. Het zijn woorden uit het Nieuwe Testament die heel wat gemeenten door de eeuwen heen bemoedigd hebben. In allerlei omstandigheden, vaak ook in moeilijke situaties. Ze bepalen ook ons bij het geheim van het samen kerk mogen zijn.  

Met onze verwachting van de Here en de krachtige woorden van de groet zoeken we naar wegen om inhoud te geven aan de verbondenheid met elkaar, om elkaar te blijven bemoedigen, om mee te leven met elkaar en onze taken ten dienste van Gods Koninkrijk in te vullen. Laten we elkaar vasthouden in onze gebeden. Trouw zijn in betrokkenheid bij de erediensten, ook al is dat op afstand. Creatief zijn in wegen om met elkaar gemeente te zijn. En laten we in deze tijd op weg naar Pasen ook de tijd nemen voor bezinning, persoonlijk gebed en Bijbelstudie, en stil staan bij de manier waarop wij  in Gods wereld leven.

Laten we dankbaar zien op Jezus Christus, die we kennen als onze Heer en Redder, die de grote Overwinnaar is. Hij is het die in Johannes 16 zijn leerlingen voorbereidt op de toekomst: Ik heb dit gezegd opdat jullie vrede vinden bij Mij. Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld, maar houd moed: Ik heb de wereld overwonnen.  Met Hem blijven we verbonden, hoe ook de situatie is.

Gevolgen voor ons gemeentelijk leven

Wat heeft dit voor gevolgen voor de praktijk. Als kerkenraad hebben we de volgende besluiten genomen.

 Algemeen

  • We volgen de richtlijnen en instructies van de rijksoverheid, dit betekend o.a. dat de kerkdiensten van zondag 22 en 29 maart alsmede de diensten op zondag 5 april komen te vervallen.
  • We nemen proactief maatregelen ter voorkoming van verdere verspreiding van het virus.

Tijdsduur

Onderstaande maatregelen gelden in ieder geval tot en met maandag 6 april, of zolang de rijksoverheid aangeeft.

Erediensten

De kerkenraad wijst u op de mogelijkheden bij de landelijke en regionale radio en TV zenders waarop een groot aanbod is om een dienst te volgen. Op RTVNOF (zowel via de kabel en op internet) kunt u diensten uit de regio volgen. Daarnaast verzorgt dominee Ton van der Wekken elke zaterdag een meditatie met een gebed als afsluiting. Deze meditaties zijn ook op de website kerkomroep.nl  te vinden.  Zolang kerkdiensten niet mogelijk zijn zal ds. van der Wekken elke zaterdag om 19:00 live een nieuwe meditatie houden, die ook achteraf te beluisteren is.

Collecten

We doen vrijmoedig een beroep op u en jullie om bewust te geven, omdat we inkomsten uit collecten missen. Door een bankoverschrijving kan er een bijdrage worden geleverd. Onze vast lasten gaan gewoon door en we willen zeker in deze tijd hulp blijven verlenen aan anderen die het zo hard nodig hebben, hierbij kan de gemeente de inkomsten uit de collecten niet missen

Pastoraat

Regulier pastoraat zoals huisbezoeken en contactbezoeken wordt uitgesteld;

Regulier ouderenpastoraat wordt zoveel mogelijk telefonisch gedaan. U kunt dominee Soeters ook bellen indien u daar de behoefte toe voelt, zijn nummer is op te vragen bij de voorzitter of scriba van de kerkenraad.

Voor pastoraat in dringende situaties (waaronder ernstige ziekte, dringende psychische- of geestelijke nood) zijn de wijkouderlingen en ds. Soeters  beschikbaar voor bezoek en pastorale begeleiding, in overleg met artsen en familie;

Voor onze ouderen is een tijd aangebroken van zorgen en mogelijk ook eenzaamheid. Laten we aan hen denken en dat laten blijken door regelmatig een kaartje of briefje te sturen, of een telefoontje om te vragen hoe het gaat. Ook rond verjaardagen van onze ouderen, zoals die in de Wegwijzer worden gepubliceerd, wordt een kaartje zeer op prijs gesteld.

Diaconaat

Als gemeente hebben wij altijd rond leden gestaan die door ziekte of ouderdom niet meer in staat waren om dagelijkse zaken te verzorgen. Op die naastenliefde doen wij ook nu een beroep, en daarbij is de hulp van onze jongeren ook heel belangrijk. Zij kunnen bijvoorbeeld helpen door voor ouderen boodschappen en/of medicijnen te halen zodat daar geen onnodig leed wordt veroorzaakt. 

Hebt u hulp nodig? Neem dan zonder schroom contact op met een diaken.

Activiteiten

We hebben op basis van de adviezen van de overheid ten aanzien van onder andere het beperken van sociale contacten (zeker in de risicogroep) er voor gekozen om ALLE groepsactiviteiten binnen de Petrus gemeente te laten vervallen. Dit zijn dus de activiteiten waar 2 of meer mensen bij elkaar komen. Speciaal noemen wij hierbij de potgrondactie die dit jaar niet zal kunnen worden gehouden.  Speciaal noemen wij hierbij de potgrondactie die dit jaar niet zal kunnen worden gehouden.  

Dit voorkomt ook dat iedereen zelf een afweging moet maken op een gebied waar onze kennis te kort schiet. Voor nu is het veiliger om ons hier aan te houden. We nemen deze stap niet uit paniek of omdat we bang zijn maar uit voorzichtigheid.  Omdat we de opdracht hebben om op ons zelf en anderen te passen en we doen dit in het volste vertrouwen op onze Hemels Vader dat Hij (ooit) de dingen weer goed zal maken.

Bloemengroet en verjaardagsfonds

De bloemengroet kan op dit moment niet worden gedaan, maar zodra de diensten weer worden hervat, en het veilig is om de mooie boeketten bij de gemeenteleden te brengen wordt dit hervat, en krijgen ook de gemeenteleden die tijdens deze afsluiting jarig zijn geweest alsnog een mooi boeket.

Ook het verjaardagsfonds zal pas worden hervat zodra het veilig is om te doen, en ook hiervoor geldt dat er verder wordt gegaan waar nu is gestopt.

Verdere ontwikkelingen

De situatie is aan constante verandering onderhevig, en de horizon is op dit moment kort. Niemand kan verder in de tijd zien en weten hoe onze wereld er over een week uitziet. Daarom probeert de kerkenraad om elke week een nieuwsbrief te verzenden. Om iedereen zo snel mogelijk te informeren vragen we aan wie een e-mailadres heeft en zich nog niet heeft aangemeld voor de mailinglijst van onze gemeente,  dit alsnog te doen. Stuur een e-mail naar scriba@cgkpetrus.nl met de zin: ‘Ja, ik wil op de maillijst van de Petrusgemeente.’

Hiernaast houden we onze website actueel. Kijk voor het laatste nieuws op www.cgkpetrus.nl, en mocht je een account hebben op Facebook, dan raden we je aan om ons te volgen om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen (niet alleen over het coronavirus).

Nieuwe ambtsdragers

Op woensdag 11 maart hebben de verkiezingen van de nieuwe ambtsdragers plaatsgevonden. Nu afkondigingen niet mogelijk zijn deelt de kerkenraad het middels deze brief aan de gemeente dat zowel broeder Einte van der Meer als broeder Elzert Zijlstra door de gemeente zijn verkozen.  En ook hebben beide broeders het beroep op hen met vrijmoedigheid aanvaard. Als kerkenraad en gemeente zijn wij dankbaar dat deze broeders het ambt hebben mogen aanvaarden. Op welk moment het afscheid van broeder Theo Wielinga en de bevestiging van Einte en Elzert kan plaatsvinden is op dit moment nog niet bekend.

Tot slot

Zijn er vragen? Neem contact op met uw/jouw wijkouderling.

 We bidden iedereen Gods zegen en nabijheid toe in deze onzekere tijden.

de kerkenraad

Categorieën
Coronavirus

Wekelijkse update #1

Broeksterwald 13 maart 2020,

Onze regering heeft maatregelen afgekondigd om het Coronavirus in te dammen. Een van de maatregelen is dat bijeenkomsten met meer dan 100 personen moeten worden afgelast.

In navolging daarvan heeft de kerkenraad besloten dat er op de zondagen 15 en 22 maart GEEN kerkdiensten in onze gemeente zullen worden gehouden.
Ook zullen ALLE geplande kerkelijke activiteiten worden afgelast t/m vrijdag 27 maart.

Broeders en zusters, we hebben dit besluit biddend genomen omdat we naast de geestelijke leiding ook in dit opzicht verantwoordelijkheid dragen voor de gemeente. 

Wij hebben allemaal als christenen het levende besef dat God alle dingen regeert, maar Hij heeft ons ook verantwoordelijkheid gegeven om onze naasten en onszelf niet onnodig in gevaar te brengen. 
Vanuit de Bijbel kunnen we dan bijvoorbeeld kijken naar de maatregelen die werden genomen als er sprake was van melaatsheid, en de verspreiding daarvan.

We beseffen de ernst van de situatie voor ons land, en ook dat dit besluit ingrijpend is voor ons als kerk. 
Maar we mogen ons in alles geborgen weten in Gods hand en Zijn Vaderlijke zorg.

Het omzien naar elkaar blijft ook in deze periode belangrijk, zeker voor de ouderen en alleengaanden in onze gemeente. 
Aangezien ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid zo weinig mogelijk bezoek moeten ontvangen, beveelt de kerkenraad aan om ook telefonisch (of via mail of App) naar elkaar om te zien.
De kerkenraad zelf blijft natuurlijk voor iedereen aanspreekbaar, dus voel geen enkele belemmering om met een ouderling of diaken contact op te nemen als u daar behoefte aan heeft.

De ouderlingen en diakenen zullen zelf ook de verbinding met u proberen onderhouden door actief contact te onderhouden.

Opwekking 717 is een mooi lied waaruit wij kracht mogen halen.

Stil mijn ziel wees stil,
En wees niet bang
Voor de onzekerheid van morgen.
God omgeeft je steeds
Hij is er bij,
In je beproevingen en zorgen.

uw kerkenraad