ANBI CGK Petrusgemeente Broeksterwâld

A. Algemene gegevens

 

Naam ANBI: Chr. Ger. Kerk Petrusgemeente te Broeksterwoude
RSIN/Fiscaal nummer: 824145124

Website adres: www.cgkpetrus.nl
E-mail: scriba@cgkpetrus.nl

Adres: Kavelwei 39
Postcode: 9108 MC
Plaats: Broeksterwald

 

De CGK Petrusgemeente is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. De Christelijke Gereformeerde Kerken hebben geen statuten. Hun statuut (in de zin van artikel 2:2 lid 2 BW) is hun kerkorde.

 

Op de pagina ‘Dit zijn wij‘ hebben wij geformuleerd hoe we dit in onze gemeente willen toepassen en uitdragen.

 

Onze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 van het Burgerlijk wetboek en zodoende bezit onze gemeente rechtspersoonlijkheid.

 

De kerkorde van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland bevat onder andere bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, het toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke Christelijke Gereformeerde Kerken: Kerkorde van de CGK.

 

De Christelijke Gereformeerde Kerken hebben van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen, die tot dit kerkgenootschap behoren, door deze groepsbeschikking zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de CGK Petrusgemeente te Broeksterwâld.

 

B. Samenstelling bestuur

 

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad elf leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

 

De Financiële Commissie is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.

 

De kerkenraad is eind-verantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van onder andere de begroting en de jaarrekening.

 

 

C. Doelstelling/visie

 

De Christelijke Gereformeerde Kerken erkennen de Belijdenis van het Geloof van de gereformeerde kerken in Nederland, de Heidelbergse Catechismus en de Leerregels van de synode van Dordrecht, gehouden in 1618 en ’19 als de volledige uitdrukking van hun geloof. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar kerkelijk leven en haar financiën.

 

  1. De Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland zijn volgens haar belijdenis gestalte van de ene heilige apostolische en algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God;
  2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen;
  3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

 

D. Beleidsplan

 

Het beleidsplan van de Christelijke Gereformeerde Kerken kunt u vinden via deze link: Beleidsplan van de CGK

 

 

E. Beloningsbeleid

 

De beloning van onze predikant wordt mede geregeld volgens advies van deputaten financiële zaken, ingevolge art. 4 bijlage 36 (art. 50 K.O.)

 

Op de hierna genoemde website vindt u het advies inzake de minimum predikantstraktementen en overige emolumenten voor de predikanten: Predikantstraktementen van de CGK

 

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

 

F. Verslag Activiteiten

 

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijke werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd aan de diaconie.

 

Diverse activiteiten vinden plaats onder verantwoordelijkheid van commissies en werkgroepen, zoals de commissie van beheer, de evangelisatie-commissie enzovoorts.

 

Op deze website is meer informatie te vinden over de verschillende activiteiten. Deze website heeft een directe koppeling met onze Facebook-pagina, waar foto’s van activiteiten worden geplaatst.

 

 

G. Voorgenomen bestedingen

 

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijke kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikant of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom ‘begroting’ in het overzicht onder punt H is dit cijfermatig in beeld gebracht.

 

 

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

 

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom ‘begroting’ inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom ‘rekening’ geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

 

Toelichting

 
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten, zo ook bij onze gemeente. Aan de kerkleden wordt elk jaar via vrijwillige bedragen gevraagd om bij te dragen aan het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. De CGK Petrusgemeente is in het bezit van een pastorie die naast de kerk is gelegen. Deze fungeert vanaf april 2023 weer als ambtswoning. Wij ontvangen geen overheidssubsidies.


Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan het pastoraat in de vorm van vergoedingen voor de gastpredikanten en kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten. Bestedingen in het pastoraat en het eindresultaat hangen sterk af van het wel of niet hebben van een eigen predikant of een kerkelijk werker. Vanaf maart 2024 is de kerkelijk werker predikant geworden van onze gemeente. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (onkosten van vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk. Onder ‘lasten van beheer’ zijn de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen opgenomen.