Ds. R.J. Feitsma
In 1882 kwam de heer R.J. Feitsma naar Broek onder Akkerwoude als evangelist van de evangelisatievereniging Vrienden van de Waarheid. Bij deze gelegenheid sprak de bekende dominee J.J.A. Ploos van Amstel over “Doe het werk van een evangelist”. Omdat de heer Feitsma een voortbestaan als vrije groep niet zag zitten, drong hij aan op aansluiting bij de Dolerenden.

Op 9 juni 1887 werd die aansluiting gerealiseerd. Feitsma’s positie als voorganger was na de omzetting enige tijd onduidelijk. Feitsma werd toen tot ouderling gekozen en tien dagen later bevestigd met de andere verkozenen, door dominee G.H. van Kasteel uit Kollum. Pas in september 1887 werd het officieel mogelijk om na een gehouden onderzoek oefenaars toe te laten tot de evangeliebediening. Zodoende kon Feitsma zijn werk vrijwel op de oude voet voortzetten.

Na 1887 kwam eenmaal per drie maanden een predikant in Broek onder Akkerwoude om de sacramenten te bedienen. Feitsma verlangde ernaar om dit zelf te mogen doen. Op aanraden van de kerkvisitatoren ging hij in 1896 studeren om op artikel 8 toegelaten te worden tot het predikambt. De provinciale synode wees hem af in 1897. Vanaf dat ogenblik was er enige oppositie. De kerkenraad werd verzocht, daarbij gesteund door de classis, om een volwaardig predikant te beroepen. De kerkenraad vond dat de tijd daar nog niet rijp voor was. Een kleine aanleiding was nodig om de gemoederen in Broek onder Akkerwoude in beweging te brengen. Nadat de consulent en de classis zich in de zaak hadden gemengd, werd er sterke druk uitgeoefend op Feitsma om met ingang van 1 augustus 1910 ontslag te nemen. Eerst ging hij hiermee akkoord, maar later kon hij zich niet bij de gang van zaken neerleggen. Voor de medestanders organiseerde Feitsma na 1910 samenkomsten in een schuur. Ruim de helft van de gemeente koos zijn zijde, waarmee een scheuring in de Gereformeerde Kerk te Broek een feit was.

De aanhang van Feitsma organiseerde zich in de Vereniging tot Evangelie. Door deze vereniging werd een kerk en een pastorie gebouwd, welke op oudejaarsdag 1910 reeds in gebruik werd genomen. Vervolgens zocht men contact met andere vrije groepen. Onder leiding van dominee W. Hendriksen uit Amsterdam werden de ambten ingesteld. In 1912 werd Feitsma bevestigd en in 1915 werd hij predikant op artikel 8 DKO. Een jaar later, op 4 mei 1916, werd de gemeente te Broek onder Akkerwoude als Oud Gereformeerd geïnstitutionaliseerd. Er werden pogingen gedaan om zich aan te sluiten bij de Gereformeerde Gemeenten.

In het begin van de twintiger jaren werd de gezondheid van dominee Feitsma minder. Daardoor werd – met het oog op voorziening in de bediening van het Woord en de sacramenten – aansluiting bij een kerkelijk verband gezocht. Met een meerderheid van ruim tweederde van de uitgebrachte stemmen sprak de gemeentevergadering zich in 1925 uit voor aansluiting bij de Christelijke Gereformeerde Kerken. Men wachtte echter het emeritaat van dominee Feitsma af. Op zondagmiddag 17 mei 1925 nam dominee Feitsma afscheid van zijn eerste en enige gemeente. Hij sprak naar aanleiding van Hebreeën 13:15, 20 en 21 en herinnerde eraan dat hij 43½ jaar het Evangelie had bediend, 4.674 maal te Broek onder Akkerwoude had gepreekt en ongeveer 800 keer in sterfhuizen een bemoedigend maar ernstig woord had gesproken. Op 5 juni 1926 overleed dominee Feitsma op 71 jarige leeftijd te Surhuisterveen. De instituering van deze gemeente heeft plaatsgevonden op 25 september 1925.