Ds. C. VerhageOngeveer 5 ½ jaar was dominee C. Verhage onze predikant. Zijn leermeester, professor J.J. van der Schuit, bevestigde hem op 12 november 1950 met de woorden uit Kolossensen 3 vers 16a: “het woord van Christus wone rijkelijk in u”. De intredetekst was: “Christus onder u, de Hoop der Heerlijkheid.  Welken wij verkondigen, vermanende een ieder mens en lerende ieder mens in alle wijsheid, opdat wij ieder mens volmaakt zouden stellen in Christus Jezus” ( Kolossensen 1 vers 28 ). In de tijd van zijn bediening kwamen meerdere oudere gemeenteleden, door Gods genade, tot het doen van openbare belijdenis. Zij mochten daarna ook de volwassen doop ontvangen.

Op 23 april 1952 werd door dominee Verhage de eerste steen gelegd voor de bouw van een nieuwe kerk. De gedenksteen vermeld de tekst uit Johannes 11 vers 28b: “De Meester is daar en Hij roept u”.

We lazen in de Nieuwe Dockumer Courant het volgende:

“Onder grote belangstelling, van jong en oud, vond woensdagavond een korte sobere plechtigheid plaats; de eerste steenlegging voor de nieuw te bouwen kerk van de Chr. Gereformeerde Kerk te Broek onder Akkerwoude. Men verzamelde zich voor het reeds half opgetrokken bouwwerk.

De voorzitter van de bouwcommissie, dhr. W. Dam overhandigde na een korte toespraak een troffel aan dominee Verhage, de plaatselijke predikant. De heer Dam sprak van een symbolisch teken en wees op de troffel van Gods Woord, waarmee de prediker iedere zondag weer heeft te werken. Dat geld zeker het woord van de psalmist: ‘Zo de Here het huis niet bouwt, vergeefs arbeiden de bouwlieden daaraan’. Dominee Verhage noemde deze handeling tevens een symbool van de goede verhouding tussen de predikant en de kerkenraad. Hierna werd de eerste steenligging verricht. Dominee Verhage leest vervolgens psalm 84 en wijst op deze belangrijke gebeurtenis voor het kerkelijk leven. Oud en jong hebben hun steentje bijgedragen. De steen die nu gelegd is, is daarvan het symbool.”

Op 7 oktober 1952 werd de nieuwe kerk in gebruik genomen. Dominee Verhage bediende het Woord naar aanleiding van Psalm 48 vers 10: “O God, wij gedenken Uw weldadigheid in het midden van Uw tempel “. De gemeente heeft het als een wonder uit Gods hand ervaren dat zij dit nieuwe gebouw in gebruik mocht nemen.

Na de gemeente 51/2 jaar te hebben gediend, vertrok dominee C. Verhage naar Hilversum.