Dit zijn wij
Wij zijn een kerkelijke gemeente in het dorp Broeksterwâld, met als officiële naam: Christelijke Gereformeerde Petrusgemeente te Broeksterwoude. Onze gemeente telt ruim 300 leden en we behoren tot de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) in Nederland.

Elke zondag komen we twee keer bij elkaar om naar Gods Woord te luisteren. Naast de reguliere diensten kennen we bijzondere diensten, zoals themadiensten (waaraan de jeugd meewerkt), kerk-school-gezinsdienst en diensten voor mensen met een beperking.

Door de week ontmoeten jongeren en ouderen elkaar op kringen en clubs.
De meeste leden wonen in de gemeente Dantumadiel, vooral in de dorpen Broeksterwâld, De Falom en Damwâld.

U bent altijd van harte welkom in onze diensten! Informatie over de diensten en de liturgie staat op deze site onder ‘Kerkdiensten’.

Dit geloven wij
De Bijbel is voor ons het Woord van God, dat Hij tot ons gesproken heeft. Wij geloven wat er in de Bijbel staat. De Apostolische geloofsbelijdenis geeft een goede samenvatting van de inhoud van ons geloof:

1. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde.
2. En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Here;
3. die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;
4. die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel;
5. op de derde dag opgestaan uit de doden;
6. opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader;
7. vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden.
8. Ik geloof in de Heilige Geest.
9. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen;
10. vergeving van de zonden;
11. opstanding van het vlees;
12. en een eeuwig leven.